INTERNET GROUP SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (IGR)

Sprawozdania Finansowe

IGROUP

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (tys. zł) Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Trend
01.01.13-31.03.13 01.01.12-31.12.12 01.01.12-30.09.12 01.01.12-30.06.12
Przychody ze sprzedaży 53 994 -5 -5
Koszt własny sprzedaży -50 799 -1 351 -1 082 -810
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 195 -1 357 -1 087 -810
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) netto ze sprzedaży 3 195 -1 357 -1 087 -810
Pozostałe przychody operacyjne 996 150 150 3
Pozostałe koszty operacyjne -376 -130 -107 -108
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 815 -1 337 -1 045 -915
Przychody finansowe 5 267 130 731 130 720 130 709
Koszty finansowe -1 142 -20 899 -20 388 -20 388
Inne zyski i straty -4 005 3 703 3 703 3 703
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto 3 935 112 198 112 991 113 109
Podatek dochodowy -508
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 427 112 198 112 991 113 109
Działalność zaniechana -649 -649 -649
Zysk (strata) netto 3 427 111 549 112 342 112 460
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 545 111 549 112 342 112 460
przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 1 881